سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
با همراهی آدم های کوچک نمی توان به انجام کارهای بزرگ مبادرت ورزید.نوشته شده در تاریخ جمعه دوازدهم شهریورماه سال 1389 توسط سپتیاما