سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چند ملیتی درآمد. در اولین روز کار خود، با کافه تریا تماس گرفت و فریاد زد: «یک فنجان قهوه برای من بیاورید.»

صدایی از آن طرف پاسخ داد: «شماره داخلی را اشتباه گرفته ای. میدانی با کی داری حرف میزنی؟»

کارمند گفت: «نه!»

صدای آن طرف گفت: «من مدیر اجرایی شرکت هستم احمق!»

کارمند با لحن ملایم گفت: «و تو میدانی با کی داری حرف میزنی احمق؟!»

مدیر اجرایی گفت: «نه!»


کارمند جواب داد: «خوبه!» و سریع گوشی را قطع کرد! نوشته شده در تاریخ سه شنبه بیست و دوم تیرماه سال 1389 توسط سپتیاما