سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

در آخرین مبحث مطروحه در این وبلاگ در این سری در خصوص برنامه ریزی تعاملی، به شرح مختصر پیرامون مراحل برنامه ریزی تعاملی پرداخته می شود که در ادامه مورد اشاره قرار گرفته اند. هیچ ترتیب لازمی بر این مراحل مترتب نیست. این مراحل جنبه های همبستة یک فرایند سیستمی اند و هرکدام به ویژه در برنامه ریزی مداوم، بر دیگری اثر دارند و از آن تاثیر می گیرند. تعدیل برونداد هریک از مراحل ممکن است برای برونداد هر مرحلة دیگر ضروری باشد، لذا ترتیبی که ارائه می شود، لزوماً ترتیب شروع و خاتمه نیست. در زیر پنج به مرحله ی برنامه ریزی اشاره می­شود:

  1. نظم بخشیدن به آشفتگی
  2.  برنامه ریزی هدف ها
  3. برنامه ریزی وسیله ها
  4. برنامه ریزی منابع
  5. طرح اجرا و کنترل
در پایان مبحث برنامه ریزی، کلیه علاقه مندان را به خرید و مطالعه کتاب برنامه ریزی تعاملی، تالیف راسل ایکاف و ترجمه آقای دکتر سهراب خلیلی شورینی جلب می­نمایم. مباحث ارائه شده، تنها بخش اندکی از یکی از فصول این کتاب مشروح و خواندنی بود.


نوشته شده در تاریخ شنبه نوزدهم تیرماه سال 1389 توسط سپتیاما