سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

چهار گرایش برنامه ریزی را می توان نام برد که تفاوت میان آنها از گرایش زمانی آنها ناشی می شود. گرایش مسلط برنامه ریزان به گذشته است که به آن ارتجاعی (Reactive) گفته می شود.گروهی دیگر به زمان حال گرایش دارند که غیرفعال (Inactive) نامیده می شود. برخی به آینده متمایلند و گرایش فعال (Proactive) دارند و در نهایت چهارمین گرایش تعاملی (Interactive) است که گذشته، حال و آینده را به عنوان بخش هایی مجزا، لیکن جنبه های غیر قابل تفکیک یک آشفتگی که باید برای آن برنامه ریزی کرد، می شناسد. این نگرش به طور مساوی به همة آنها می پردازد و بر این باور است که بدون در نظر گرفتن هرسه جنبه زمانی آشفتگی، توسعه امکان پذیر نخواهد بود.

این چهار گرایش به ندرت به صورت خالص ظاهر می شوند و در بیشتر برنامه ها به صورت ترکیبی وجود دارند، البته یکی غالب تر از دیگری خواهد بود. اسامی مورد استفاده نیز استعاره ای بیش نیستند و عنوانی روانشناختی یا جامعه شناختی محسوب نمی شوند.


در پست های بعدی به شرح ویژگی های چهار گرایش برنامه ریزی یا برنامه ریزان طرفدار آن ها  پرداخته خواهد شد. 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه یکم اردیبهشتماه سال 1389 توسط سپتیاما