سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
برنامه­ ریزی فعالیتی نیست که برون­داد آن احتمالاً کمکی برای توسعه باشد، بلکه فعالیتی است که توسعه در درون آن روی می­دهد. این مفهوم تفاوت­ هایی با نگاه سنتی به موضوع دارد:

اول آنکه در نگاه سنتی، برنامه­ ریزی عمدتاً توسط برنامه­ ریزان حرفه­ ای انجام می­شود. در این حالت برنامه­ ریزی مشارکتی به معنای منظور داشتن آرزوها، امیدها و انتظارات دیگران از دریچه نگاه متخصصان است. چیزی که بیشتر برنامه­ ریزان حرفه­ا ی نمی­ توانند بپذیرند این است که اجازه دهند آنهایی که تحت تأثیر برنامه قرار می­گیرند در آن دخالت نمایند. در اینجا مشارکت یعنی دخالت مستقیم در فرآیند برنامه­ ریزی توسط همه کسانی که مستقیماً تحت تأثیر برنامه­ ریزی قرار می­گیرند.

دیگر آنکه به چشم بیشتر برنامه­ ریزان، برنامه مجموعه­ ای از راه حل­ ها برای گروهی از مسأله­ ها است که به آنها مستقلاً پرداخته می­شود و یک برنامه تلفیقی، مجموعه­ ای از برنامه­ های جداگانه­ ای است که برای بخش­ هایی از یک کل تهیه شده­ اند. در مقابل؛ برنامه­ ریزی توصیه شده در اینجا برخورد با کل به عنوان روابط متقابل بخش­ ها، و سپس پرداختن به خود بخش­ ها است.ماخذ: برنامه ریزی تعاملی - مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده سازمان
         راسل ایکاف
         ترجمه:  دکتر سهراب خلیلی شورینی
نوشته شده در تاریخ یکشنبه بیست و نهم فروردینماه سال 1389 توسط سپتیاما