سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

Emam Hoseinنوشته شده در تاریخ پنجشنبه سوم دیماه سال 1388 توسط سپتیاما