سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن


1-   Ctrl + A

2-   Ctrl + C

3-   Ctrl + V

4-   Ctrl + P


البته باید اضافه نمود؛ متاسفانه
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیست و هشتم آبانماه سال 1388 توسط سپتیاما