سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
 دكتر نوتاش در سومین جلسه شورای راهبری اتاق فكر بیمه مورد تاكید قرار داد: تشكیل اتاق فكر در شركت های بیمه

سرپرست پژوهشكده بیمه در سومین جلسه شورای راهبری اتاق فكر بیمه گفت: با توجه به راه اندازی اتاق فكربیمه در پژوهشكده بیمه، انتظار می رود شركت های بیمه اتاق های فكر خود را فعال نموده و مباحث صنعت بیمه در ابتداء در شركت ها مورد بررسی قرارگرفته و پس از جمع بندی، جهت توصیه های سیاستگذاری در اتاق فكر صنعت بیمه كه در پژوهشكده بیمه برگزار می شود، مطرح شود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشكده بیمه، نوتاش در جمع اعضاء شورای سیاستگذاری اتاق فكر بیمه با اشاره به اینكه اتاق فكر الزاما بهترین راه حل را ارائه نمی نماید ولی از دیدگاه خرد جمعی، بهترین دیدگاه ها ارائه می شود، گفت: در اتاق فكر به دنبال تصمیم گیری نیستیم ولی جمع بندی و تصمیم گیری یافته های اتاق فكر به توصیه های سیاستگذاری منتهی خواهد شد كه در روند تصمیم گیری مدیران اجرایی بسیار سودمند خواهد بود.
سرپرست پژوهشكده بیمه اهداف اتاق فكر صنعت بیمه را:

1- مساله یابی در صنعت بیمه و راه حل جویی با خرد جمعی

2- تصمیم سازی برای ارائه به سیاستگذاری و تصمیم گیران

3- تعامل با اندیشمندان و صاحبان ایده به منظور اتخاذ تصمیمات راهبردی در راستای رفع چالش های فراروی صنعت بیمه

4- ترویج فرهنگ مشاركت و اندیشه گرایی در صنعت بیمه

5- تدوین و پیاده سازی مفاهیم و طراحی و توسعه ساختارهای مدیریتی در صنعت بیمه

6- تدوین ایده های خام به برنامه های قابل اجراء در توسعه صنعت بیمه

7- توانمند سازی صنعت بیمه در ایفای نقش در عرصه های مختلف

8- بهره گیری از تجارب و دستاوردهای مفید برای توسعه صنعت بیمه

9- آینده نگری و آینده پژوهی در قلمرو صنعت بیمه عنوان كرد.

وی درخاتمه تكنیك های حل مساله در اتاق فكر را طوفان مغزی، گروه اسمی، استخوان ماهی، چرا، شكوفه نیلوفر آبی،تریز، تجزیه و تحلیل مورفولوژیك، اسكمپر، شش كلاه، درهم شكستن مفروضات، سینتیكس، پی.ام.آی عنوان كرد و افزود: اتاق فكر دارای ویژگی هایی است كه بارزترین آنها جمع اندیشی، تولید فرآورد های فكری و انتقال به مخاطب، معطوف بودن كوشش ها با مسائل روز و درگیر نشدن در مسائل اجرایی و تشریفات رسمی سیاستگذاری دانست.
رئیس كل بیمه مركزی: نتایج اتاق فكر نشات گرفته از خرد جمعی است
دكتر فرشباف ماهریان نتایج اتاق فكر را نشات گرفته از خرد جمعی دانست و تصریح كرد: اتاق فكر بیمه در حوزه اندیشه در صنعت بیمه فضایی پویا و فعال ایجاد خواهد كرد كه تصمیم گیران این صنعت با تضارب آراء و طرح دیدگاه ها از مباحث آن برای تصمیم گیری استفاده خواهند كرد.
وی با تاكید بر اینكه اتاق فكر كارگاه آموزشی، سخنرانی و یا سمینار نیست گفت: پس از طرح چند جلسه از سلسله مباحث اتاق فكر و جمع بندی آن توسط دبیرخانه اتاق فكر، مطالب مطرح شده در اختیار سه نفر از صاحب نظرانی كه ارائه دهنده مباحث اتاق فكر هستند، قرار خواهد گرفت تا توصیه های سیاستگذاری برای صنعت بیمه از مباحث مطرح شده استخراج شود.
دنبالک ها: مرجع: وب سایت بیمه مرکزی،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه بیست و هفتم آبانماه سال 1388 توسط سپتیاما