سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

 

آب خوردن مورچه
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیست و دوم مردادماه سال 1388 توسط سپتیاما